Samen leven

Binnen de drie kernen kunnen inwoners gebruik maken van goede voorzieningen, waarbij iedereen de mogelijkheid moet hebben om mee te doen.

Asten is, als het groene klokkendorp, uniek in de Peel. Om dat zo te houden moeten nieuwe ontwikkelingen goed worden gevolgd. Samen voor Asten zal zich inspannen om kwalitatief slechte oplossingen, die het unieke karakter van Asten aantasten, te voorkomen. Wij willen ons hoge niveau van voorzieningen en de kleinschalige winkeltjes in onze levendige centra behouden.


Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren?

Speerpunten uit het vorige programma, moties/amendementen en standpunten

 • Het proces om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis was mogelijk door het (unaniem gesteunde) amendement van Leefbaar Asten en de daaropvolgende bestuursopdracht. Met de goedkeuring van de hele gemeenteraad over de locatiekeuze en de (financiële) randvoorwaarden daarbij, is het proces gestart om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis op de plek van De Klepel. Iedereen die wilde kon deelnemen aan de werksessies; het is een door inwoners gedragen proces geweest. Inmiddels is de bouw van start gegaan en krijgt Asten eind 2022 een gemeenschapshuis ‘voor en door Asten’.
 • De leefbaarheid van onze kernen heeft de afgelopen tijd veel aandacht gehad. Het project Ommel 1000+ is onder de aandacht van de provincie gebracht. Het Vorstermansplein en de dorpsvisie Heusden blijven onderwerp van gesprek voor Samen voor Asten. Helaas heeft het amendement hiertoe in maart 2021, samen met PGA, geen meerderheid gekregen in de raad en ook tijdens de begrotingsbehandeling was er geen meerderheid voor.
 • Automaatje is in Asten gestart onder aansturing van ONIS en loopt heel goed. Dit geeft mensen de mogelijkheid om zonder indicatie toch vervoer op maat te krijgen en zo te blijven meedoen aan de samenleving.
 • De evenementen in Asten voor jong en oud zijn meerjarig (o.a. Spel Zonder Grenzen, Misty Fields, Gouden Parenconcert) en er worden zelfs nieuwe evenementen ontwikkeld waar wij positief tegenover staan (o.a. Mysterie van Asten, de Aastese DorpsQuiz, nieuwe opzet pompoendagen).
 • Onze markt is inmiddels autoluw. Samen voor Asten (toen nog Leefbaar Asten) heeft hier in december 2019 als enige partij tegen gestemd en wil nog steeds dat de markt autovrij wordt.
 • Ten aanzien van mantelzorg is er bezuinigd door het verdwijnen van het steunpunt mantelzorg, maar tegelijkertijd is het logeerhuis Plezant goed geborgd en er is nu aandacht voor jonge mantelzorgers (via jongerenwerk).
 • De uitvoering van het ambitieonderzoek over het Museum Klok & Peel, wat door alle partijen in februari 2020 is goedgekeurd, heeft gebracht dat er geen structurele middelen bij moeten en dat er een toekomstvisie ligt, opgesteld door een (ver)nieuw(d) bestuur. Overigens hebben twee partijen in juni 2020 tegen behoud van de huidige ambitie gestemd, omdat zij van mening waren dat het te veel geld zou gaan kosten.
 • Bedrijven en organisaties zijn actief gestimuleerd om dementievriendelijker te worden. Er is meer deskundigheid gekomen om op passende wijze met mensen met (een vermoeden van) dementie om te gaan. Senzer en Museum Klok & Peel zijn hier mooie voorbeelden van.
 • Het convenant met sociaal netwerk is opnieuw ondertekend door veel partijen en de samenwerking tussen de sociale partners in Asten loopt goed en wordt zelfs buiten Asten als voorbeeld aangehaald.
 • De privatisering van de sport- en jeugdverenigingen is afgerond en hierbij zijn afspraken gemaakt over de accommodaties (HCAS, KV Klimop, Jong Nederland Asten, JOJO: Jonosh/Jong Nederland Heusden, KC De Peel).
 • Afspraken in het kader van het Scholenhuisvestingsplan (SHP), internationalisering van het (basis)onderwijs en behoud van de school in Ommel zijn door Samen voor Asten ondersteund en uitgedragen.
 • Er is aandacht voor internationalisering van ons basisonderwijs in een samenwerkingsverband met Prodas en Brainport. De link is hierin gelegd naar het project Ommel 1000+. Asten heeft zich aangemeld als pilotgemeente en is door Brainport gekozen om de internationalisering van onderwijs verder vorm te geven.
 • De Peelgemeenten (inclusief Helmond) werken samen om de Peel op de kaart te zetten op cultuurhistorisch gebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de marketeers van Land van de Peel en ook de Provincie wordt betrokken. De heksenroute door een aantal gemeenten is in ontwikkeling.
 • Het sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord zijn opgesteld en er zijn acties uitgezet om de doelen te bereiken.

Preventie en samenwerking ‘binnen Asten'

Sociaal Netwerk in Asten

We hebben in Asten de luxe van een fantastisch sociaal netwerk van scholen, welzijnsorganisaties, verenigingen, huisartsen/apotheker, jeugdgezondheidszorg en allerlei belangengroepen, zoals de KBO/Seniorenvereniging en KansPlus. Dit zijn de mensen die het beste weten hoe zij, en de mensen die zij vertegenwoordigen, willen leven en waar zij tegenaan lopen. Dan is het volgens Samen voor Asten ook logisch dat we juist die mensen een stem geven om te kijken hoe we als gemeente ondersteuning zo goed mogelijk vorm kunnen geven aan hen die het nodig hebben.  We willen als overheid dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dan moet dat ook mogelijk gemaakt worden. Niet alleen praktisch door levensloopbestendige huizen of aanpassingen, maar ook door ondersteuning van mantelzorgers. Ondersteuning houdt niet alleen het oplossen van problemen in, maar deze ook zoveel als mogelijk voorkomen. Denk hierbij onder meer aan voldoende aanbod van sportvoorzieningen, vrijetijdsbesteding, jeugdwerk, jongerenwerk en het tegengaan van onvrijwillige eenzaamheid.

Een mooi voorbeeld van het creëren van een aanbod door inwoners zelf met behulp van de gemeente is het initiatief van twee moeders van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Hierbij zijn met ondersteuning van de gemeente en het Sociaal Team Asten activiteiten opgezet die door de ouders zelf worden gedragen. Een ander mooi voorbeeld is het initiatief waarbij een jongere in wijkhuis De Stip een lotgenotengroep heeft opgestart voor mensen met een alcoholverslaving.

Zelfstandigheid en zelf de regie hebben is heel belangrijk voor levensgeluk. Zoals eerder gezegd: Samen voor Asten is geen voorstander van overnemen en vindt autonomie en zelfstandigheid van mensen een groot goed. De mogelijkheden voor mensen die wel ondersteuning nodig hebben in de vorm van hulpverlening komen terug onder de pijler “Samen Zorgen”.

Mantelzorgers

De gemeente moet mantelzorgers niet alleen ondersteunen, maar actief faciliteren. De gemeente heeft middels een enquête de behoefte gepeild onder mantelzorgers. Feit is dat we in Asten een heel hoog percentage 80-plussers hebben en dat de ‘dubbele vergrijzing’ (er komen meer ouderen, en de ouderen bereiken een hogere leeftijd bereiken dan vroeger) hier dus eigenlijk al bezig is. Samen voor Asten wil inspelen op de behoefte die leeft bij mantelzorgers, zodat zij zich ook echt ondersteund en gefaciliteerd voelen, zij hun taak beter kunnen uitvoeren en ook zelf mee kunnen blijven doen. We kijken hiervoor naar de resultaten uit de enquête. Het logeerhuis Plezant voor mensen met (een vermoeden van) dementie is een goed voorbeeld van ondersteuning van mantelzorgers, maar je kunt ook denken aan andere vormen waarin iemand tijdelijk de zorg overneemt (respijtzorg), zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf.

Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor de jonge mantelzorger en voor de werkende mantelzorger. De gemeente heeft als taak de ondersteuning aan mantelzorgers goed te regelen en daar valt volgens ons ook onder dat de mogelijkheden van ondersteuning door landelijke organisaties en zorgverzekeraars bekend worden gemaakt. Eén van de zaken waar mantelzorgers namelijk behoefte aan hebben is informatie over praktische regelzaken.

Jongerenwerk

De vraag naar jeugdhulp is de afgelopen jaren fors toegenomen, zo blijkt uit landelijke onderzoeken. Samen voor Asten vindt dat we in Asten kritisch moeten blijven kijken naar inzet van betaalde jeugdhulp (‘normaliseren’), maar tegelijkertijd moet er wel ondersteuning zijn in de dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. Het jongerenwerk speelt hier een belangrijke rol in door het signaleren en ondersteunen van onze jongeren in Asten. Samen voor Asten vindt dan ook dat hierin moet worden geïnvesteerd. Dat de inzet van jongerenwerk loont blijkt ook wel uit landelijke onderzoeken en ons lokale onderzoek van onderzoeksbureau Good2Consult.

De jongerenwerkers kijken naar de behoefte van jongeren en gaan erop uit om jongeren (op) te zoeken. Zij kennen de taal van jongeren en hun leefwereld als geen ander. In de jongerencentra 1Hoog en Jonosh hebben jongeren de mogelijkheid om activiteiten bij te wonen en in gesprek te gaan over zaken die hen bezig houden en Samen voor Asten vindt dat dergelijke voorzieningen voor jongeren moeten blijven ondersteund.

Signalerende functie

Het is lastig om hulp te vragen bij problemen. Vaak is het makkelijker als je eerst bij een vertrouwenspersoon je verhaal kan doen. Het is dan wel goed als die personen weten wat ze kunnen doen of waar ze naar door kunnen verwijzen. Samen voor Asten vindt het dus belangrijk dat we de mensen bij verenigingen, buurtgenoten, familieleden en organisaties (oftewel het sociale netwerk) informeren over de rol die ze kunnen pakken. Soms zal dit vrijblijvend zijn, bijvoorbeeld als iemand vraagt naar mogelijkheden voor sport met een beperking, maar soms ook dwingender, als er signalen zijn van (huiselijk) geweld en mishandeling of als er sprake is van een scheiding waar kinderen last van hebben. Ons Sociaal Team Asten is er niet alleen voor om hulpvragers te ondersteunen, maar kan ook zeker een grote rol spelen in de begeleiding en informatievoorziening van onze inwoners die niet zo thuis zijn in het sociaal domein.


Acties bij het thema Preventie en samenwerking ‘binnen Asten'

 • Preventie op alle gebieden versterken, zodat mensen eigen regie kunnen blijven houden.
 • Actie ondernemen op resultaten uit het onderzoek onder mantelzorgers.
 • Kritisch kijken wat onder jeugdhulp valt (‘normaliseren’).
 • Versterken van de mogelijkheden van sociale netwerken rondom inwoners en de positie van Sociaal Team Asten verder uitbouwen voor alle doelgroepen.

Leefbaarheid kernen/centrumvisie

Eén van de programma’s uit de toekomstagenda 2030 is ‘vitale kernen’. Samen voor Asten gaat uit van de eigenheid van de kernen en vindt dat de gemeente daarin onderscheid moet durven aan te brengen. De kernen hoeven juist niet hetzelfde te zijn. Gelijk zijn betekent niet dat iets hetzelfde moet zijn.

Heusden

Samen voor Asten wil dat er een brede dorpsvisie Heusden wordt opgesteld samen met de inwoners van Heusden. In de begrotingsbehandeling waren de politieke partijen hierover niet negatief, maar durfden zich ook nog niet uit te spreken. Wij zijn van mening dat er, zoals ook in Ommel en Asten is gebeurd, breed gekeken moet worden naar de ontwikkelingen in Heusden om het een vitale kern te laten zijn. De resultaten uit de enquête die het dorpsoverleg Heusden in 2021 heeft uitgezet, zouden daarin meegenomen kunnen worden.

Ommel

Voor Ommel ligt er al een visie met het plan Ommel 1000+. Dit zal in de komende periode verdere invulling moeten krijgen. De woningbouw moet daarin extra aandacht krijgen en wij vinden het niet voldoende als de projecten die er al waren versneld worden uitgevoerd. De plannen voor de toekomst hadden eigenlijk al klaar moeten zijn.

De leefbaarheid in Ommel is al jaren onderwerp van gesprek. Samen voor Asten vindt dat de gemeente al het mogelijke moet doen om de voorzieningen te behouden. In het Scholenhuisvestingsplan (SHP) is al eerder opgenomen dat de school in Ommel moet blijven bestaan en wij ondersteunen dat standpunt. Een school heeft een aanzuigende werking op jonge gezinnen en is dus nodig om het plan Ommel 1000+ gestalte te kunnen geven.

Centrum Asten

Het Centrummanagement in Asten is nu op een punt om haar vleugels uit te slaan en met andere partijen samen te werken (OVA, VVV, Museum Klok & Peel, partijen in nieuwe gemeenschapshuis, horeca). Ze moeten creativiteit tonen en lef. Dit is de partij die een rol zou moeten nemen in evenementen (vitale democratie) en ons dorp, samen met andere partijen, moet promoten. De gemeente zou dit, op haar beurt, moeten ondersteunen en faciliteren.

Met het Museum Klok & Peel heeft Asten een toeristische trekpleister van formaat. Dit zou wat ons betreft veel meer bekendheid mogen krijgen, zowel binnen als buiten Asten.

Samen voor Asten zou graag zien dat het Centrummanagement Asten samen met betrokken partijen, zoals Museum Klok & Peel, OVA en de gebruikers van het gemeenschapshuis een toekomstplan opstelt: wat zien zij als zij over tien jaar in Asten rondlopen, wat willen hun (klein)kinderen, wat is er nodig om dat te bereiken en hoe ziet hun rol hierin eruit?

Wij vinden dat Asten een dorp moet blijven wat aantrekkelijk is, ook voor jongere gezinnen. Uit de TIP-enquête over de aantrekkelijkheid van Asten blijkt dat Asten juist voor hen niet veel te bieden heeft.

Markt

Onlangs is opnieuw gesproken over de markt en zijn de maatregelen bekrachtigd om te komen tot een autoluwe markt. Samen voor Asten is nog altijd van mening dat de markt autovrij moet zijn en dat tegelijkertijd afspraken kunnen worden gemaakt met de ondernemers ten aanzien van bijvoorbeeld laden en lossen.

Het nieuwe gemeenschapshuis, waar eind 2022 een unieke samenwerking plaats gaat vinden tussen maatschappelijke organisaties, zoals ONIS, Sociaal Team, VVV, Bibliotheek en Astense verenigingen, is een mooi voorbeeld van vitale democratie en samenwerking in Asten en voor Asten. Ook het bestuur is samengesteld uit inwoners en zij worden zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw.

Winkelaanbod

De gemeente moet zich inzetten om het winkelaanbod gevarieerd te houden. We zijn trots op wat we nu hebben. Zie hiervoor ook de pijler ‘Samen werken’.

Sportcomplex

Samen voor Asten wil graag meedenken in de oproep die door een aantal partijen (Varendonck College, KC LaLoBo en de sportverenigingen HCAS, KV Klimop en KV ODC) is gedaan aan de gemeenteraad om te komen tot een ‘Beatrixkwartier’ ter vervanging van de huidige sporthal/zwembad de Schop en de Schoolstraat. Wij vinden het goed als op dit punt, in samenspraak met genoemde partijen en gemeente, wordt gekeken naar haalbaarheid, doelmatigheid en mogelijke realisatie.


Acties bij het thema Leefbaarheid kernen/centrumvisie

 • Toezien dat er een dorpsvisie voor Heusden wordt ontwikkeld, geïnitieerd door de Heusdenaren, waaruit een plan van aanpak komt voor de toekomst van Heusden.
 • Project Ommel 1000+ nauwgezet volgen en het doel van het project steeds voor ogen hebben: leefbaarheid van het dorp zijn belangrijk (woningbouw, onderwijs, voorzieningen).
 • De markt moet autovrij worden.
 • We vinden dat de gemeente mee moet denken als er nieuwe plannen komen voor nieuwe evenementen.
 • Het Centrummanagement Asten heeft een voortrekkersrol te vervullen om te komen tot een plan voor de toekomst.

Onderwijs

Het Strategisch Huisvestings Plan (SHP) moet verder uitgevoerd worden. De looptijd van het huidige SHP is tot 2028. De lange looptijd is niet voor niets afgesproken, scholen worden immers voor 40 jaar gebouwd.

Het huidige SHP hoeft van Samen voor Asten nu niet veranderd te worden, maar we willen wel dat er op tijd wordt gestart met de voorbereiding voor het volgende. De ervaring leert namelijk dat het lang duurt voordat overeenstemming is bereikt. De uitgangspunten zullen dan opnieuw tegen het licht worden gehouden en de schoolbesturen zijn hierin aan zet. Wellicht dat een verandering van leerlingaantallen maakt dat een andere verdeling nodig is, hiervoor is nodig dat de ontwikkelingen goed gevolgd worden vanaf nu.

Wij zijn het eens met de afspraak in het huidige SHP dat ouders de vrije keuze moeten hebben tussen openbaar of bijzonder onderwijs in Asten.

Wij willen dat de basisscholen in Asten, Heusden en Ommel brede scholen zijn, waarbij het primair onderwijs het hart vorm en nauw samenwerkt met kinderopvang, peuterwerk en jeugdhulp. Hiermee wordt een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar gerealiseerd en volgens Samen voor Asten versterkt dat de kwaliteit van het onderwijs en wordt het belang van het kind daarmee vooropgesteld. Er kan op die manier, als dat nodig is, vroegtijdig ondersteuning of hulp worden ingezet.

Het onderwijs heeft de taak om kinderen op school in aanraking te laten komen met culturele vorming, milieu-educatie en gezondheid en wij vinden het dan ook belangrijk dat er korte lijnen zijn met het museum, de bibliotheek, muziek- en cultuurverenigingen en natuurorganisaties. De gemeente kan dit door subsidies stimuleren, zoals die aan het Cultuurplein.

Voor de kernen Heusden en Ommel vinden wij het belangrijk dat er een school blijft, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid van een kern en de verbondenheid van de inwoners die daar wonen.

Met het oog op de doorontwikkeling van Ommel 1000+ en de internationalisering van het onderwijs moeten door de gemeente met de schoolbesturen goede afspraken worden gemaakt hoe de kwaliteit van de scholen daarop aansluit.

Naast goede schoolgebouwen, die energieneutraal moeten zijn, moet er ook oog zijn voor een veilige schoolomgeving. Als het gaat om de verkeerssituatie rondom scholen, moeten ouders, kinderen en omwonenden hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Het plan voor de Beatrixlaan is daar een voorbeeld van en ook bij de verbouwing van de Voordeldonk zijn al gesprekken geweest met betrokkenen.

Maar ook de route moet veilig zijn, zeker als kinderen/jongeren alleen de weg op gaan en dat zal nog meer gaan spelen voor de omgeving van sportpark ‘t Root als de plannen voor een ‘Beatrixkwartier’ aan de rand van Asten door zouden gaan.

Kortom, veiligheid van kinderen moet prioriteit hebben en wij hebben daar ook geld voor over.


Acties bij het thema Onderwijs

 • Op tijd starten met voorbereiding SHP 2028.
 • Doorontwikkeling van samenwerking onderwijspartners op de brede scholen.
 • Behoud van scholen in Heusden en Ommel.
 • Toezien op veilige schoolomgevingen en routes naar school.

Veiligheid

Veiligheid is een essentieel onderdeel van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van ons dorp. In Asten kunnen wij ons gelukkig prijzen met een relatief gering aantal misdrijven, een groot gevoel van veiligheid bij onze inwoners en weinig verkeersongelukken.

Samen voor Asten maakt zich sterk voor een veilig dorp en vindt dat - waar nodig - gehandhaafd en beboet moet worden, maar liever nog kiezen wij voor inzet van preventieve maatregelen.

Het belang van veiligheid houdt niet op bij de voordeur. Er moet vroegtijdig aandacht zijn voor problemen binnen het gezin, in de buurt of op school. Belangrijk is het dat er optimaal wordt samengewerkt tussen de gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie, zodat bij zorgwekkende signalen direct door de juiste instantie kan worden gehandeld.

Snel en vroegtijdig anticiperen op bepaalde ontwikkelingen bepalen in hoge mate het succes van de aanpak. Bij inwoners moet bekend zijn wie zij kunnen benaderen als zij zelf problemen hebben of bij anderen problemen signaleren. Dit geldt zeker voor beheerders van buurt-Whatsappgroepen waar problemen in een wijk worden gedeeld. Bekendheid met een vertrouwde professional, zoals een wijkagent of BOA, maakt dat mensen eerder hun verhaal doen.

De medewerkers van Someren Asten Schoon (SAS) zijn de oren en ogen van de gemeente en signaleren veel zaken die in Asten spelen. Een structureel overleg tussen SAS en de gemeente maakt dat de signalen omgezet kunnen worden in actie.

Wij willen niet wegkijken, maar in actie komen, het liefst zo snel en vroegtijdig mogelijk.

Wij realiseren ons goed dat hier capaciteit voor nodig is en willen hier dan ook in investeren.

Bewust omgaan met cameratoezicht

Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde.

Samen voor Asten is niet tegen de inzet van camera’s, mits de privacy en de effectiviteit gewaarborgd is.

We leven in een maatschappij waar mensen naar elkaar om willen kijken, maar niet vast willen zitten aan allerlei verplichtingen. Tegenwoordig kun je met technologie heel goed op afstand voor elkaar zorgen/op elkaar letten en zo het gevoel van veiligheid versterken. Samen voor Ostade is een mooi voorbeeld van zorg in de eigen buurt.

Ook WhatsAppgroepen, videobellen of alarmknoppen kunnen bijdragen aan het vergroten van veiligheid. De maatschappelijke organisaties en de ouderenorganisaties kunnen op dit gebied heel goed de rol pakken van regisseur, verbinder en communicatiespecialist en actief informatie over technische mogelijkheden uitdragen.

 Handhaving

Zoals eerder gezegd, maakt Samen voor Asten zich sterk voor een veilig dorp waar, indien nodig, wordt gehandhaafd, maar liever nog wordt gekozen voor preventie.

Een aanpak gericht op preventie vereist intensief wijkgericht en communicatief maatwerk.

Initiatieven op het gebied van buurtpreventie juichen wij toe en mogen van ons verschillen in aanpak. De gemeente moet faciliteren en stimuleren dat de verschillende buurten van elkaars aanpak weten en leren. De al eerder genoemde WhatsAppgroepen in de wijken, die door de gebruikers als waardevol worden ervaren en die bijdragen aan een gevoel van veiligheid, zijn hiervan een voorbeeld.

Handhaving geldt niet alleen op strafrechtelijk gebied, ook lokale regelgeving die geldt voor inwoners en ondernemers moeten worden nageleefd. Het doet er niet toe of het geluidsoverlast betreft, extra beplanting rondom een bedrijfsgebouw of het aantal arbeidsmigranten in een woning: het niet naleven van dit soort afspraken kan snel leiden tot verloedering of zelfs gevaarlijke situaties en handhaving hierop is nodig.

De gemeente dient zich aan de andere kant flexibel op te stellen​ om bewoners, verenigingen en ondernemers de ruimte te geven hun initiatieven te kunnen ontplooien. Dit betekent waar mogelijk geen dichtgetimmerde regels maken, maar duidelijke kaders te benoemen waarbinnen vrij gehandeld mag worden om verloedering tegen te gaan of de veiligheid te vergroten.​

In het kader van vitale democratie wil Samen voor Asten ook gebruik maken van de kracht en creativiteit van onze horecaondernemers als het gaat om veiligheid. Wij pleiten ervoor om deze een stem te geven en medeverantwoordelijk te maken voor openbare orde op hun terrein en ze dus mee te laten denken in oplossingen.


Acties bij het thema Veiligheid

 • Camera’s toestaan als dit passend is met het oog op veiligheid.
 • De gemeente moet stimuleren dat er initiatieven op het gebied van buurtpreventie komen, zoals de WhatsAppgroepen, en dat buurten van elkaars aanpak kunnen leren.
 • Handhaving vinden we essentieel om veiligheid te garanderen in ons dorp. Daar hebben we financiële middelen voor over.
 • Horecaondernemers medeverantwoordelijk maken voor openbare orde op hun terrein.

Gezond meedoen

“Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom, sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij. Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente (NOC*NSF)”

We willen elkaar kennen en maken geen verschil: iedereen hoort erbij en moet mee kunnen doen. Wij denken dat onze kiezer zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid en best een steentje wil bijdragen in de omgeving, zonder vastgepind te worden op langdurige verplichtingen.

We moeten op zoek naar manieren om mensen mee te laten doen en om vrijwilligers aan te trekken. De vrijwilligerscentrale van ONIS kan een verbindende rol hierin spelen en samen optrekken met de buurtsportcoaches en belangengroeperingen.

Onlangs is in onze gemeente het sportakkoord gesloten, wat een initiatief was van een aantal inwoners en is gefaciliteerd en ondersteund door de gemeente. Hierin hebben de sportverenigingen afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over rookvrije sportaccommodaties. Er is ook een link gelegd naar het lokaal preventieakkoord. We zien graag dat meer van dergelijke initiatieven omarmd worden door de gemeente en er op diverse terreinen wordt samengewerkt, zodat daarmee sporten en gezond meedoen in Asten gepromoot wordt.

Sporten en een goede vrijetijdsbesteding zijn belangrijke aanjagers van gezond zijn en gezond blijven, zowel fysiek als mentaal. Ook is het een goede manier om mee te (kunnen blijven) doen en betrokken te zijn bij je dorp. Op dit moment zijn er in Asten, Heusden en Ommel veel (sport)verenigingen actief en dit willen we zo houden. Daarom is het van belang dat de gemeente waardeert wat (sport)verenigingen doen, in gesprek blijft over wat ze nodig hebben en als sparringpartner optreedt. De gemeente is ook bij uitstek de partij om verenigingen met dezelfde doelen of vragen bij elkaar te brengen. Dit kan een oplossing bieden voor de kwetsbaarheid van sommige kleinere verenigingen: welke taken kunnen samen opgepakt worden.

Wij vinden het belangrijk dat mensen, die dat willen, lid zijn van een sportvereniging. Voor mensen die de financiële middelen niet hebben, moet de sportvoucher beschikbaar blijven, liefst ook weer voor volwassenen. (Te) weinig geld mag geen reden zijn om niet te sporten.

Gezond meedoen betekent voor ons ook dat mensen die veelal aan huis gebonden of minder mobiel zijn mee moeten kunnen doen. Daarom vinden we dat de gemeente een breder aanbod hierin moet stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbod van duofietsen of een initiatief als ‘Haren in de wind’. Ook stoelyoga is een mooi voorbeeld van blijven meedoen en ook digitale dagbesteding zou hierin mogelijk iets kunnen betekenen.


Acties bij het thema Gezond meedoen

 • We zetten in op het behoud van sportverenigingen door in gesprek te blijven. We ondersteunen indien mogelijk.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven die sport promoten.
 • Op dit moment is de sportvoucher alleen beschikbaar voor kinderen. Zodra het financieel kan, zien we hier graag een verruiming van de regeling voor volwassenen.