Samen wonen

Onze inwoners moeten een dak boven hun hoofd hebben, wat past bij hun woonsituatie; in hun eigen dorp, voor jong en oud, maar ook voor de mensen die in Asten of omgeving aan het werk zijn. Het moet voor iedereen mogelijk gemaakt worden om in Asten te wonen.


Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren?

Speerpunten uit het vorige programma, moties/amendementen en standpunten

 • We hebben in maart 2021 een motie ingediend om te komen tot alternatieve woonvormen, zoals hofjes, splitsing van woningen, tiny houses. De komende periode willen we hierop een visie en resultaten zien.
 • De arbeidsmigranten die in onze gemeente verblijven kunnen in goede huisvesting wonen. Beleid hierop is vastgesteld. Evaluatie hiervan moet nog plaatsvinden, evenals de regiovisie.
 • Bouwgrond Ommel op de locatie van het voormalig korfbalveld. Het bestuur van Korfbalvereniging ODC is in 2018 met het plan gekomen om het korfbalveld in Ommel te integreren met het voetbalveld van Olympia Boys. Na moeizame overleggen van de initiatiefnemers en de wethouder sport met de vertegenwoordiger van de korfbalbond (KNKV) is door de bond bij hoge uitzondering dispensatie verleend en is dit veld ‘geruild’ met de gemeente tegen de aanleg van de nieuwe belijning van het korfbalveld op het voetbalveld. De gemeente kon de grond daarna als bouwgrond verkopen, zodat er woningbouw mogelijk werd.

Alternatieve woningbouw

(Onderstaande schuingedrukte tekst is een weergave van de motie die Samen voor Asten heeft ingediend in maart 2021, die door alle partijen in de raad is ondersteund)

"Bij de woningbouwopgaven willen we niet alleen aandacht voor kwantiteit. Ook variatie en kwaliteit: aandacht voor groen en waterberging, spelen en alternatieve woningbouw (CPO,ouderen- en jongerenhofjes, zorginitiatieven zoals duo wonen of mantelzorgcombinaties, circulair bouwen en tiny houses).

Samen voor Asten wil, samen met de woningbouwverenigingen, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een flexibele woningmarkt. Er is meer en meer behoefte aan tijdelijke woonruimte. Vaak om een periode van onzekerheid te overbruggen. De kwaliteit op de lange termijn dient hierbij betrokken te worden. Woningbouwverenigingen kunnen hierbij een rol spelen in begeleiding en organisatie."

Samen voor Asten wil dat deze motie concreet gemaakt wordt en wordt uitgewerkt in een brede woningbouwvisie. In die visie moet ook beschreven worden hoe splitsing van woningen mogelijk gemaakt wordt, zoals bij boerderijen in het buitengebied, en we alle mogelijkheden krijgen om het woonaanbod in Asten, Heusden en Ommel te vergroten. Bij woningsplitsing kunnen generaties samenwonen en zorgdragen voor elkaar, als ze dat willen.

Het is van belang dat we zorgwoningen gaan bouwen, ook in Heusden en Ommel, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In Asten gaat hierin al voorzien worden door bijvoorbeeld Ons Thuys op de locatie van de Beiaard of door Stichting Kloostergedachten in het voormalig patersklooster, maar ook de vrijkomende schoollocaties zijn, wat ons betreft, hier heel goed geschikt voor. In Heusden is in het plan 'Het Andere Wonen Unitashof' voorzien in woningen voor ouderen met een zorgvraag, maar ook voor ouderen zonder zorgindicatie moet gebouwd worden, evenals voor jongeren.

De ontwikkelingen in bouwmethodes en -technieken gaan, ook aangedreven door het tekort op de woningmarkt, razendsnel. Wij pleiten ervoor dat deze ontwikkelingen goed gevolgd worden en, indien mogelijk, worden ingezet in Asten om te komen tot snellere bouw van woningen. We denken hierbij aan onder meer prefab-bouw, containerwoningen en tiny houses.

Dit alles vraagt een visie op woningbouw, waarin de invulling van leegstaande locaties, zoals scholen, maatwerk in de bestemmingsplannen en gebruik maken van nieuwe technieken om sneller woningen beschikbaar te hebben een plek moeten krijgen.


Acties bij het thema Alternatieve woningbouw

 • Er moet aandacht zijn voor variatie en kwaliteit bij woningbouwopgaven.
 • Met woningbouwverenigingen onderzoek doen naar de mogelijkheden van een flexibele woningmarkt.
 • Woningsplitsing mogelijk maken om woonaanbod te vergroten.
 • Zorgwoningen bouwen in de vertrouwde omgeving van mensen.
 • Visie op woningbouw opstellen met daarin invulling van leegstaande locaties, maatwerk in bestemmingsplannen en gebruik van nieuwe bouwmethoden.

Woningtekort

Iedereen zou voldoende perspectief op een passende woning moeten hebben. Om dat te bereiken moet de gemeente energie steken in haar contacten en afspraken met woningbouwverenigingen, beleggers, vastgoedeigenaars en projectontwikkelaars en moet zij positie innemen voor specifieke doelgroepen, die aandacht nodig hebben en verdienen. De versnelling van de woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit en zorgvuldigheid; we bouwen immers voor meerdere generaties.

De druk op de woningmarkt is in de gemeente Asten onverminderd hoog. Er is sprake van een inhaalslag: ondanks het feit dat we de afgelopen jaren een groot aantal woningen hebben opgeleverd, blijft het aanbod achter bij de vraag, omdat er al jaren hiervoor veel te weinig gebouwd is en planvorming en de uitvoering daarvan jaren in beslag neemt.

Samen voor Asten wil dat de gemeente regie pakt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We willen resultaat en visie zien, door bijvoorbeeld bouwlocaties te ontwikkelen op eigen grond en door goede afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen (Wocom en Bergopwaarts) over kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid.

Uit de TIP-enquête is gebleken dat woningen voor starters en doorstroomwoningen voor ouderen het meest urgent zijn. Dit sluit ook aan bij de cijfers over de dubbele vergrijzing (meer ouderen die ook nog ouder worden qua leeftijd) en vestiging van starters in Asten. Wij houden vast aan de afspraak dat 25% van de woningen sociale woningbouw moet zijn.

Hoewel het niet direct een financieel voordeel oplevert voor de gemeente, zal er ook meer aanbod moeten komen van zorgwoningen voor ouderen en jongeren.

Bij nieuwe bouwlocaties kiezen we ervoor om eerst binnen de bebouwde kom op locaties waar nog ruimte is te bouwen en pas daarna te kijken naar bouwlocaties buiten de bebouwde kom (inbreiding boven uitbreiding). Het woningbouwcontingent (aantal woningen wat een gemeente mag bouwen) moet worden afgestemd met de andere Peelgemeenten binnen de kaders van de provinciale verordening. We moeten lef tonen en visie, want we zijn nu het braafste jongetje van de klas op dit gebied, ook in de Peel.

Asten heeft gekozen voor een versnelling van de woningbouwagenda. Samen voor Asten vindt dit, gezien de huidige spanning op de woningmarkt, een verstandige keuze. Het duurt echter jaren voordat bouwplannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en dus moet er nu al actief vooruit gekeken worden om de vaart van bouwen erin te houden en moet er ook om die reden nu een actieve grondpolitiek gevoerd gaan worden door de gemeente.

Asten kern

De vrijkomende schoollocaties van de vroegere Bonifatiusschool, Lambertusschool en ’t Lover zijn wat ons betreft ontwikkellocaties, waar bij voorkeur CPO woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), levensloopbestendige- of zorgwoningen gebouwd zouden moeten worden.

Ommel: het streven moet zijn om huidige projecten zo snel mogelijk te realiseren en het project 1000+ samen met de Ommelnaren gestalte te geven. Ook hier is lef en visie nodig om grond te verkrijgen. Het korfbalveld is hier een mooi voorbeeld van; dit is door een idee van het bestuur van ODC en door onderhandelingen van de wethouder sport met de korfbalbond verkregen voor de gemeente als bouwgrond. Tijdens de jaarvergadering werd aangegeven dat er behoefte is aan grond voor starters om zelf te kunnen bouwen, ook dit moet in de woningbouwvisie worden meegenomen.

Heusden: ook hier moeten de huidige woningbouwprojecten doorlopen en daarnaast is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in een levendige kern in balans met de omgeving (een dorpsvisie voor Heusden). In Heusden is behoefte aan doorstroomwoningen voor ouderen en woningen voor starters. Door het dorpsoverleg Heusden en de KBO Heusden is dit meerdere malen aangekaart en wij vinden dat hier nu actie op moet komen.

Samen voor Asten is positief over de starterslening als die ook echt wordt verstrekt aan de starter, die anders buiten de boot valt. Een gemeente dient in andere gevallen niet de rol van lening verstrekker op zich te nemen.

De zelfbewoningsplicht voor koopwoningen dient als anti-speculatiebeding opgenomen te worden in ons beleid.


Acties bij het thema Woningtekort

 • Resultaat en visie om de woningbouw te versnellen. Plannen ontwikkelen voor de toekomst om te kunnen blijven bouwen.
 • Voorrang geven aan CPO-woningen, levensloopbestendige- en zorgwoningen op de vrijvallende locaties van de oude basisscholen.
 • 25% van de woningen moet sociale woningbouw blijven.
 • Nauwkeurig het doel van de starterleningen bewaken.
 • Voorstellen om beleid te maken op zelfbewoningsplicht.
 • Ommel 1000+ realiseren.
 • Komen tot een dorpsvisie voor Heusden, in samenspraak met inwoners.

Arbeidsmigranten

Samen voor Asten ondersteunt de afspraken die in Peelverband zijn gemaakt over kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast moet huisvesting in goede balans zijn met de omgeving en is afstemming met de omgeving/buurt belangrijk.

We willen adequate controle op veiligheid van de huisvesting en op het in- en uitschrijven in de Basisregistratie van de gemeente (GBR). Alle huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten dienen te voldoen aan de inrichtings- en maatvoeringseisen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

De Commissie Roemer heeft aanbevelingen gedaan voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. Wij vinden dat deze aanbevelingen moeten worden meegenomen in het (vernieuwde) beleid arbeidsmigranten.

Het is daarnaast belangrijk dat we oog hebben voor de samenhang tussen arbeidsmigranten die kort hier verblijven en andere inwoners van Asten, maar ook voor integratie van arbeidsmigranten die langer blijven of zich hier willen vestigen. Voor de laatste groep is het van belang dat ze goed begeleid worden en dat er aandacht is voor de inburgering van degenen die hier werken, maar ook voor hun gezin.


Acties bij het thema Arbeidsmigranten

 • Kwalitatief goede huisvesting is vereist.
 • Omgevingsdialoog bij ingrijpende plannen voor huisvesting arbeidsmigranten.
 • Controle op veiligheid en in- en uitschrijven GBR.
 • Doorvoeren SNF inrichtings- en maatvoeringseisen.
 • Aanbevelingen commissie Roemer implementeren in (vernieuwd) beleid.
 • Integratie en samenhang van arbeidsmigranten en andere inwoners van Asten.