Samen werken

Een welvarende, levendige gemeente heeft de inzet en creativiteit van ondernemers nodig. Een sterke gemeente heeft dan ook vertrouwen in de kracht van ondernemers.

We willen dat het voor bedrijven en instelling aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen en dat zij hier kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigingsklimaat hangt met veel terreinen samen: aantrekkelijke en veilige winkelstraten, breed aanbod van cultuur en horeca, beschikbaarheid van opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving.

Wij vinden dat mensen onderling vaak beter en efficiënter tot oplossingen komen dan de overheid, maar die laatste heeft wel een actieve en kaderstellende verantwoordelijkheid. Met duidelijke kaders vanuit de gemeente, ontstaat ruimte voor ondernemers. 


Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren?

Speerpunten uit het vorige programma, moties/amendementen en standpunten

 • Actieve betrokkenheid door Samen voor Asten bij voorkoming van een regionaal bedrijventerrein in het beekdallandschap van de Astense Aa.
 • Ruimtelijk plan opgesteld voor de locatie van een regionaal bedrijventerrein. Dit plan is breed gedeeld in de regio en is meegenomen in de zoektocht naar een nieuw regionaal bedrijventerrein.
 • Samen voor Asten heeft een motie molenbiotoop ingediend, waarin het college verzocht is uitvoering te geven aan onze wens om met omwonenden en de molenaar te komen tot een betere windvang van de molen, nu en in de toekomst. De motie is unaniem gesteund in de raad.
 • Actieve betrokkenheid door Samen voor Asten bij het ruimtelijk plan SHI door vele gesprekken met belanghebbenden.
 • Bij het voorstel over dubbel ruimtegebruik van zonnevelden (zoals bij frambozenteelt) onderzoek gedaan door het afleggen van werkbezoeken bij andere ondernemers. Bij de behandeling in de raad ook aandacht gegeven aan de milieuaspecten. De regelingen zijn niet van toepassing bij dergelijk nieuw ruimtegebruik en wij vinden dat dergelijke nieuwe ontwikkelingen moeten worden meegenomen in toekomstig beleid.
 • Gepleit voor een autovrije markt in plaats van een autoluwe markt.

Ondernemen in de gemeente Asten

Een verbetering van de werkgelegenheid zorgt voor een impuls in de lokale economie. Het bieden van perspectief voor werkend Asten vindt Samen voor Asten een prioriteit. Het promoten van initiatieven vanuit bedrijven en particulieren door de lokale overheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de economische- en innovatieve ontwikkeling van de regio. Samen voor Asten wil dat Asten, als onderdeel van Brainport, staat voor een goed vestigingsklimaat, waarin bedrijven gebruik maken van groene energie, de gemeente zorgt voor duidelijke regelgeving en voor snelheid van procedures.

We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economische proces, want daar word je als individu, maar ook als samenleving, beter van. Voor mensen die om uiteenlopende redenen niet kunnen meedoen, dragen we als gemeenschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een solide, toekomstgerichte economie is een duurzame economie. Daarin moet de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven. Zij zou circulair moeten inkopen en aanbesteden. Verder moet het circulaire beleid in alle onderdelen van de organisatie vanzelfsprekend geïntegreerd moeten worden.


Acties bij het thema Ondernemen in de gemeente Asten

 • Minder regels opgelegd door de lokale overheid (APV), meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en inwoners.
 • Een duidelijk gemeentelijk loket en vaste contactpersoon voor ondernemers.
 • Circulair inkopen door de gemeente.
 • Lokale ondernemers kansen bieden in de aanbestedingsprocedures door gesprekken in de voorfase.

Midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de aanjager van de Astense economie. Hoewel ondernemerschap betekent dat de overheid zo min mogelijk ingrijpt, moet de gemeente wel ondersteunen waar mogelijk in randvoorwaarden. De gemeente moet faciliteren, niet overnemen. Denk doelmatig, durf regels creatief toe te passen en bekijk welke ruimte er wel is. Een betrouwbare overheid geeft aan wat wel en niet kan en verschuilt zich niet achter regels en bestemmingsplannen, maar durft maatwerk te bieden. Kortom, geef ondernemers ruimte om te ondernemen. Een voorbeeld waarin de gemeente dit goed heeft gedaan is de vestiging van de fietsenwinkel van Luke van Leeuwen aan de Prins Bernhardstraat.

In Asten heeft de detailhandel het lastig, met de opkomst van internetverkopen en de centralisatie van aanbod in een aantal grote landelijke winkelketens en supermarkten. De coronacrisis heeft dit probleem alleen maar doen toenemen. Wanneer winkels verdwijnen, neemt de leefbaarheid in ons dorp af en ook de werkgelegenheid. De gemeente Asten moet een visie ontwikkelen op winkelaanbod, leegstand en het behoud van een levendig centrum.

De leegstand in ons centrum valt nog mee, maar dat moet wel zo blijven. Samen voor Asten vindt dat gekeken moet worden naar een andere dan de geijkte invulling: verzamelgebouwen voor startende ondernemers, creëren van werkplekken op afroep of het mixen van horeca en detailhandel. Ook pop-upwinkels voor bijvoorbeeld kerstartikelen, carnaval het WK of een nieuw restaurantconcept kunnen een optie zijn. Ook hierin moet ruimte gegeven worden om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen. Dit geeft jonge ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheid om naamsbekendheid op te bouwen en/of ervaring op te doen, zonder al te veel risico te lopen.


Acties bij het thema Midden- en kleinbedrijf (mkb)

 • Opstellen van een visie, samen met Horeca en detailhandel, over het aantrekkelijk houden van Asten als regionale winkelbestemming.
 • Investeren in de kwaliteit van de drie kernen.
 • Ruimte geven voor het uitproberen van nieuwe winkelconcepten.

Samen werken in de regio

De Brainportregio is booming, we lezen het in de media en zien het aan de economische groeicijfers. Voor Samen voor Asten is het belangrijk dat iedereen meelift op die groei, ongeacht scholingsniveau of achtergrond. Om banenkansen te scheppen voor mensen met minder opleiding en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vindt Samen voor Asten het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk is voor allerlei soorten bedrijven.

Economische groei is vooral te verwachten uit innovatie en kruisbestuiving door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeentes. De nadruk moet dan ook liggen op toegankelijkheid van kennis voor iedereen, laagdrempelige samenwerking met onderwijsinstellingen en veel onderling contact met alle betrokken partijen. Brainport, Greenport en de Peelregio zijn belangrijke partners voor Asten.

In overleg met die partners moet gekeken worden wat Asten nodig heeft en of dat gerealiseerd kan worden in Asten of elders in de regio.

Bedrijventerreinen

De vraag om uitbreiding van bedrijven neemt toe. De Brainportregio heeft een uitstekend vestigingsklimaat en dat kunnen we zo houden door de juiste bedrijven op geschikte locaties te huisvesten. Samen voor Asten wil geen vervuiling van de toegangswegen door grote betonnen dozen. Onze invalswegen zijn groen en vormen het visitekaartje van Asten. Dit moet zo blijven. Bij de vergunningverlening door de gemeente moet er rekening mee worden gehouden dat ontwikkelingen passend zijn in de omgeving.

Wij vinden dat we de bedrijventerreinen moeten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de toekomst. Het moeten gebieden worden waar het prettig verblijven is, ook als je even niet werkt, maar bijvoorbeeld in de pauze even naar buiten gaat. Die gedachte sluit aan bij de wensen van de nieuwe generatie mkb-ondernemers en -werknemers; zij vragen om moderne voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving. Dit zal voor werknemers een pre zijn om voor zo’n bedrijf te werken.

Samen voor Asten wil een gezamenlijke aanpak op concrete actiepunten om kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen voor Astense ondernemers te behouden. In overleg met die partners moet gekeken worden wat Asten nodig heeft en of dat gerealiseerd kan worden in Asten zelf of elders in de regio.


Acties bij het thema Samen werken in de regio

 • Actieve deelname aan diverse regio-overleggen om de positie van Asten te versterken en werkgelegenheid te creëren.
 • Herstructurering en revitalisering van bestaande/oudere bedrijfsterreinen.
 • Bij uitbreiding van lokale bedrijventerreinen afstemming waar het kan, wat de behoefte is en afstemming met de regio.
 • Ontwikkeling van duidelijk beleid op vestiging van ondernemingen, wat passende en duurzame bedrijvigheid aantrekt.

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid van Asten. Samen voor Asten wil deze sectoren ruim baan geven en ondersteunen om te investeren in kwaliteit en variëteit van het toeristisch aanbod.

 De aantrekkingskracht van de Peel is mede te danken aan bossen, heidevelden, vennen en een kleinschalig en grotendeels oorspronkelijk agrarisch cultuurlandschap. Kleine kernen en dorpen, die hun oorspronkelijk aanzien en karakter grotendeels hebben behouden, geven sfeer aan de regio. Een uitgebreid gevarieerd netwerk aan wandel-, fiets- en ruiterpaden is cruciaal om toegang te bieden aan al dit moois. Denk bijvoorbeeld aan een betere toegang vanaf Ommel naar natuurgebied de Berken. Daarnaast is goede bewegwijzering nodig.

Samen voor Asten pleit voor een meer prominente rol van het toerisme in het ruimtelijk beleid van de gemeente Asten, waarmee recht gedaan wordt aan het sociaaleconomische belang van deze sector.

Land van de Peel

Samen met de andere gemeentes van het Land van de Peel moet grensoverschrijdend gewerkt worden op het gebied van toerisme en recreatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat De Peel toeristisch en recreatief niet bekend is. Dit is vreemd als je bedenkt dat onze regio unieke toeristische trekpleisters heeft.

Samen voor Asten wil meer aandacht voor deze sectoren en zij wil dat wij met de Peel samen werk maken van de toeristische, recreatieve en culturele Peelagenda. We moeten trots zijn op onze regio!

Lokaal kunnen we daar ook zeker aan bijdragen. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld een prachtige wandel- of fietstocht maken door de drie kernen, langs bijzondere plekjes in onze gemeente. Stel een overzicht/agenda op waar iets te koop is, zoals al gebeurd is met de boerenagenda en Koop Lokaal, draag uit wat er te doen is in Asten (cultuur- en evenementenkalender) en haal op bij de inwoners wat er door hen georganiseerd wordt om dat ook daarin mee te nemen. Samen voor Asten wil meer samenwerking tussen de recreatieve sector, de toeristische sector en het centrummanagement. Houd elkaar op de hoogte van activiteiten en promoot dat onderling, organiseer in de zomermaanden bijvoorbeeld een streekmarkt voor inwoners en toeristen.


Acties bij het thema Toerisme en recreatie

 • Land van de Peel werkt grensoverschrijdend en moet een rol pakken om toerisme en recreatie goed op de kaart te zetten.
 • Lokaal aandacht voor onze toeristische en recreatieve pareltjes door het opstellen van een overzicht/agenda waar producten uit de streek te koop zijn, welke evenementen lokaal georganiseerd worden.
 • Samenwerking tussen de recreatieve sector, de toeristische sector en het centrummanagement.